ეკონომიკა
GCCA - საქართველოში 2024 წლის მეორე კვარტალში 11 941 კონცენტრაცია დარე...

ინფორმაციას კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო ავრცელებს.მათივე ცნობით, იდენტიფიცირებული მონაცემების მიხედვით, 11 931 შემთხვევაში რეგისტრირებულ კონცენტრაციებში მონაწილე მხარეების ერთობლივი შემოსავალი, წინასწარი შეტყობინების ვალდებულების წარმოშობისთვის აუცილებელ კრიტერიუმს წლიური ბრუნვის ნაწილში არ აკმაყოფილებდა. 10 შემთხვევა აკმაყოფილებდა, თუმცა 7 მათგანი კონკურენციის კანონმდებლობით განსაზღვრულ გამონაკლისებში მოექცა, რამაც ისინი შეტყობინების ვალდებულებისგან გაათავისუფლა.„რაც შეეხება 3 შემთხვევას, იდენტიფიცირებული მონაცემების მიხედვით, სავარაუდოდ, ადგილი ჰქონდა კონცენტრაციის თაობაზე სააგენტოსთვის წინასწარ შეტყობინების ვალდებულებას. შესაბამისად, აღნიშნული ეკონომიკური აგენტების მიმართ სააგენტომ საქმისწარმოება დაიწყო. საკითხი ეხება - სამშენებლო, ცემენტის წარმოება/დისტრიბუციისა და ალკოჰოლური და სხვა სასმელებით ვაჭრობის სექტორებს.ინფორმაციისთვის: GCCA-თვის წინასწარ სავალდებულო წერილობით შეტყობინებას ექვემდებარება კონცენტრაცია თუ მისი მონაწილე პირების ერთობლივი შემოსავალი საქართველოს ტერიტორიაზე, შეტყობინების წარმოდგენის ვალდებულების წარმოშობის წინა ფინანსური წლის მდგომარეობით, 20 მილიონ ლარს აღემატება და ამასთან, კონცენტრაციის მონაწილე მინიმუმ ორი პირიდან თითოეულის ერთობლივი შემოსავალი 5 მილიონ ლარზე მეტია. კონცენტრაციის შესახებ შეტყობინების განხილვის საფასურია 5000 ლარი.სავალდებულო შეტყობინებას დაქვემდებარებული კონცენტრაციის GCCA-ის გვერდის ავლით, მის მიერ შეტყობინების განხილვამდე ან უარყოფითი დასკვნის მიუხედავად განხორციელების შემთხვევაში, შეტყობინების წარდგენის ვალდებულების მქონე პირი ჯარიმდება.2024 წელს, GCCA-მ 5 კონცენტრაციაზე თანხმობა გასცა. ამ დროისათვის 5 კონცენტრაციაზე მიმდინარეობს კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადობის საკითხის შეფასება“, - აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში.

1720774476

"საქართველოს ნომინალურმა მსყიდველუნარიანმა მთლიანმა ეროვნულმა შემოსავა...

არჩვაძის თქმით, ყოველივე ზემოთ ხსენებულის საფუძველი და განმსაზღვრელი პირობაა ქვეყანაში შენარჩუნებული მშვიდობა, ეკონომიკის საყოველთაო აღმშენებლობითი ხასიათი, ქართული ბიზნესის მზარდი კონკურენტუნარიანობა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ და საზოგადოების წევრთა აბსოლუტური უმრავლესობის კონსენსუსი აღნიშნული პროცესისა და აქტივობის უალტერნატივობის შესახებ.„მსოფლიო ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია მთლიანი ეროვნული შემოსავლის თაობაზე, სულ ცოტა, ოთხი ასპექტით არის საყურადღებო და ანგარიშგასაწევი.ჯერ ერთი, მოსახლეობის ერთ სულზე საქართველოს ნომინალურმა მსყიდველუნარიანმა მთლიანმა ეროვნულმა შემოსავალმა ახალ რეკორდულ, ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია და 23 ათას აშშ დოლარს გადააჭარბა. ეს მოსალოდნელიც იყო - ბოლო წლებში საქართველოში მაღალი ეკონომიკური ზრდის, დაბალი ინფლაციისა და მოსახლეობის რიცხოვნობის მეტ-ნაკლებად სტაბილურ დონეზე შენარჩუნების პირობებში.მეორე, აღნიშნული მაჩვენებლით საქართველომ პირველად გადაუსწრო ანალოგიურ გლობალურ მაჩვენებელს და აგრეთვე მაღალ-საშუალო შემოსავლიანი ქვეყნების დონეს, რის საფუძველზეც იგი საგრძნობლად დაწინაურდა ეკონომიკური განვითარების მაჩვენებლით მსოფლიო ქვეყნების რეიტინგში.მესამე, საქართველო სამხრეთ კავკასიაში გამოიკვეთა, როგორც აშკარა ლიდერი აღნიშნული მაჩვენებლით, გადაუსწრო რა თავის უშუალო სახმელეთო მეზობლებს სომხეთსა და აზერბაიჯანს, რომ აღარაფერი ვთქვათ ევროკავშირის წევრობაში ჩვენს „კონკურენტ“ უკრაინასა (ვუსწრებთ 24%-ით) და მოლდოვაზე (ვუსწრებთ 30%-ით);და ბოლოს, მეოთხე. ეკონომიკური ზრდის ტემპი და მასშტაბი იმდენად თვალსაჩინოა, რომ პანდემიამდელ პერიოდთან შედარებით მოსახლეობის ერთ სულზე აღნიშნული მაჩვენებლის მატება საგრძნობლად აღემატება ევროკავშირის ანალოგიურ მაჩვენებელს, მათ შორის ორჯერ(!) ევროკავშირის ისეთი წამყვანი ქვეყნის მაჩვენებელს, როგორიც გერმანიაა.ეს ქმნის ობიექტურ საფუძველს, რომ უმოკლეს ისტორიულ ვადებში მოხდეს საქართველოს ეკონომიური ჩამორჩენის დაძლევა ევროკავშირისაგან და შეიქმნას მყარი საფუძველი უფრო მასშტაბური წარმატებების მისაღწევად.ყოველივე ამის საფუძველი და განმსაზღვრელი პირობაა ქვეყანაში შენარჩუნებული მშვიდობა, ეკონომიკის საყოველთაო აღმშენებლობითი ხასიათი, ქართული ბიზნესის მზარდი კონკურენტუნარიანობა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ და საზოგადოების წევრთა აბსოლუტური უმრავლესობის კონსენსუსი აღნიშნული პროცესისა და აქტივობის უალტერნატივობის შესახებ“, - წერს სოსო არჩვაძე.

1720694234

"კეთილდღეობის გლობალური საზომით საქართველომ მაღალ-საშუალო შემოსავლიანი...

ექსპერტის თქმით, ნიშანდობლივია, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველად დაფიქსირდა ფაქტი, რომ კეთილდღეობის ამ გლობალური საზომით საქართველომ გადაუსწრო საშუალო მსოფლიო მაჩვენებელს და აგრეთვე მაღალ-საშუალო შემოსავლიანი ქვეყნების დონეს.მისივე თქმით, როდესაც ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციაზე ხდება არასწორი აქცენტების გადატანა, შინ თუ გარეთ გარკვეული ძალების მხრიდან, ჩვენ ვხედავთ ეკონომიკის ტრანსფორმაციის წარმატებულ ხასიათს,- კეთილდღეობის დონით საქართველოს მაჩვენებელი 24%-ით აღემატება უკრაინის და 30%-ით მოლდოვის მაჩვენებლებსაც.“მსოფლიო ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მთლიანი ეროვნული შემოსავლების განახლებული გლობალური მონაცემების მიხედვით, საქართველოს ნომინალური მთლიანი ეროვნული შემოსავალი მსყიდველუნარიანობის პარიტეტის მიხედვით ერთ სულ მოსახლეზე 2023 წელს 10%-ით გაიზარდა და ახალ ისტორიულ მაქსიმუმს, 23 040 საერთაშორისო დოლარს გაუტოლდა. ნიშანდობლივია, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველად დაფიქსირდა ფაქტი, რომ კეთილდღეობის ამ გლობალური საზომით საქართველომ გადაუსწრო საშუალო მსოფლიო მაჩვენებელს და აგრეთვე მაღალ-საშუალო შემოსავლიანი ქვეყნების დონეს. ეს მიღწევა იმითაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ბოლოს, მსოფლიო დონეს საქართველო საბჭოთა კავშირის დროს 1990 წელს უსწრებდა, როცა ქვეყნის ნომინალური მთლიანი ეროვნული შემოსავალი ერთ სულზე 5840 საერთაშორისო დოლარს გაუთანაბრდა, მსოფლიო მაჩვენებელი კი 5%-ით ნაკლები, 5541 დოლარი იყო. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველოს მთლიანი ეროვნული შემოსავალი მკვეთრად შემცირდა და ერთ სულზე მუდმივად ჩამორჩებოდა, როგორც მსოფლიო დონეს, ისე მაღალ-საშუალო შემოსავლიანი ქვეყნების ზოგად მაჩვენებელს.შედარებისთვის, 2012 წელს საქართველოს მსყიდველუნარიანი მთლიანი ეროვნული შემოსავალი ერთ სულზე მხოლოდ 9960 დოლარი იყო, მსოფლიო მაჩვენებელი მას 41%-ით აღემატებოდა, 2023 წელს საქართველომ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, პირველად 185 დოლარით გადაუსწრო მსოფლიო დონეს, 225 დოლარით გადააჭარბა მაღალ-საშუალო შემოსავლიანი ქვეყნების ზოგად მაჩვენებელს და ახალი ისტორიული მაქსიმუმი, ერთ სულზე 23 040 დოლარი დააფიქსირა, რაც ბოლო 3 წელიწადში მაღალი ეკონომიკური ზრდის ეფექტის შედეგია. ამასთან, როდესაც ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციაზე ხდება არასწორი აქცენტების გადატანა, შინ თუ გარეთ გარკვეული ძალების მხრიდან, ჩვენ ვხედავთ ეკონომიკის ტრანსფორმაციის წარმატებულ ხასიათს, საქართველო არა თუ ერთადერთი ქვეყანაა სამხრეთ კავკასიაში, რომლის ნომინალური მსყიდველუნარიანი მთლიანი ეროვნული შემოსავალი ერთ სულზე მსოფლიოს და მაღალ-საშუალო შემოსავლიანი ქვეყნების ზოგად დონეებს აჭარბებს, არამედ კეთილდღეობის დონით საქართველოს მაჩვენებელი 24%-ით აღემატება უკრაინის და 30%-ით მოლდოვის მაჩვენებლებსაც. თუ 2021-2022 წლების შედარებით მაღალი ზრდის გამოკვეთილი ფაქტორი ადგილობრივი მოხმარების უცხოური ფინანსური ნაკადებით დაფინანსება იყო, მიმდინარე წელს ეკონომიკის გაფართოების მაღალი ტემპი, მნიშვნელოვანწილად ადგილობრივი მოხმარების ზრდას უკავშირდება. კერძოდ, შინამეურნეობების რეალური მოხმარება 21.8% -ით გაიზარდა, რაც ასევე ადგილობრივი ფინანსური ნაკადების(საბანკო სისტემის მიერ დაკრედიტების ტემპის) მკვეთრ 24 %-იან ზრდაშია ასახული.აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს, პირველი 6 თვის მიხედვით ეკონომიკა 9.3 %-ით არის გაზრდილი, რაც წლის დასაწყისში არსებულ პროგნოზებს თითქმის ორჯერ აღემატება. აქვე შევნიშნავ, რომ სსფ-ის მიხედვით კონსერვატორული პროგნოზითაც კი 2024 წელს ეს მაჩვენებელი $25,248-ზე მეტი იქნება, 2029 წლისთვის ანუ სავარაუდოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერიოდისათვის $35,642-ს გადააჭარბებს.”-წერს გიორგი ცუცქირიძე.

1720694087

„თიბისი კაპიტალი“ - მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი ისტორიულად დაბალ ნიშნ...

ასევე აღნიშნულია, რომ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი ისტორიულად დაბალ ნიშნულზეა.როგორც მიმოხილვაშია ნათქვამი, ძალზედ ძლიერია ტურისტული შემოდინებები, „მიგრაციის ეფექტი კი, როგორც ჩანს, ბოლო პერიოდში დიდწილად სტაბილურია“.„ეკონომიკის მაღალი ზრდა ივნისშიც ნარჩუნდება. კერძოდ, აპრილში 11.4%-ით და მაისში 9.2%-ით მატების შემდეგ, თიბისის არხებით განხორციელებულ ტრანზაქციებზე დაყრდნობით, შეიძლება ითქვას, რომ ივნისში ზრდა ორნიშნა იქნება და შედარებითი ნორმალიზება მხოლოდ სამომავლოდ იქნება თვალსაჩინო. ძალზედ ძლიერია ტურისტული შემოდინებები, მიგრაციის ეფექტი კი, როგორც ჩანს, ბოლო პერიოდში დიდწილად სტაბილურია. ასევე აღსანიშნავია, რომ საგადამხდელო ბალანსის მიხედვით, გზავნილების ანალიტიკური შეფასება, განსხვავებით მხოლოდ სწრაფი ფულადი გზავნილების სტატისტიკისაგან, გასულ წელთან შედარებით მზარდ დინამიკას აჩვენებს.პირველი კვარტლის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის მშპ-თან ფარდობა 5%-ით განისაზღვრა, რაც, სეზონური ფაქტორების გამორიცხვით, 2.7%-ის შესაბამისია და ისტორიულად ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი ნიშნულია. ოპერატიულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ვფიქრობთ, რომ მიმდინარე წლის მეორე კვარტალშიც სულ მცირე ანალოგიური დინამიკა დაფიქსირდება.ლარის კურსის მხრივ, ჩვენი მოლოდინების შესაბამისად, ბოლო პერიოდში გამყარების ტენდენცია შეინიშნება. თიბისი კაპიტალის გაცვლითი კურსის პროგნოზირების ჩარჩოს მიხედვით, საბაზო სცენარი უფრო ნეიტრალურია. საკუთრივ, წმინდა სავალუტო შემოდინებები ძლიერია, თუმცა, ტრადიციულად, გაცვლით კურსზე სენტიმენტები მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს. ძირითადი სავაჭრო-ეკონომიკური პარტნიორების ვალუტებთან მიმართებით ლარის საშუალო გაცვლითი კურსის მხრივ, შეფასება ასევე დიდწილად ნეიტრალურია, მიუხედავად იმისა, რომ თურქული ლირა კვლავ გაუფასურდა. ევრო-დოლარის წყვილის კუთხით კი, მართალია ე.წ. საშუალოვადიან ინდიკატორებზე დაყრდნობით, თუმცა, ევროს გამყარება მაინც საბაზო სცენარად განიხილება“, - აღნიშნულია მიმოხილვაში.

1720610726

საქართველო ნომინალური მთლიანი ეროვნული შემოსავალი მსყიდველუნარიანობის...

მსყიდველუნარიანი მთლიანი ეროვნული შემოსავლის მიხედვით 2023 წელს საქართველომ უკვე არსებითად გადაუსწრო ლატვიას, რომლის მაჩვენებელი 2022 წელს საქართველოს მსგავსად 77 მილიარდი საერთაშორისო დოლარი იყო და 2023 წელს მხოლოდ 78 მილიარდამდე გაიზარდა, რაც 11%-ით ჩამოუვარდება საქართველოს 2023 წლის მაჩვენებელს. აღსანიშნავია, რომ სულ რაღაც 2 წლის წინ, 2021 წელს ლატვიის მთლიანი ეროვნული შემოსავალი საქართველოს მაჩვენებელს 2,4 მილიარდი საერთაშორისო დოლარით აღემატებოდა, 2023 წელს კი საქართველოს მთლიანი ეროვნულ შემოსავალი 8 მილიარდ 700 მილიონი საერთაშორისო დოლარით აჭარბებს ლატვიის დონეს.მსყიდველუნარიანი მთლიანი ეროვნული შემოსავლის ნომინალური მაჩვენებლით საქართველო უკვე უსწრებს ევროკავშირის წევრ 6 ქვეყანას: ლუქსემბურგს, ისლანდიას, მალტას, კვიპროსს, ლატვიას, და ესტონეთს.

1720510092

„საქართველო 2030 წლისთვის გახდება მაღალშემოსავლიანი ქვეყანა - ხელფასებ...

აღნიშნული განცხადებით იგი გამოეხმაურა „ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის“ მონაცემებს, რომლის თანახმადაც, ევროკავშირში თვიური პენსია 13-ჯერ მეტია, ვიდრე საქართველოში.მიხეილ დუნდუას თქმით, დღეისათვის და მიმდინარე წლების განმავლობაში საქართველო უზრუნველყოფს წლიდან წლამდე პენსიის ზრდას წინასწარ განსაზღვრული ფორმულით.„გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს დაგროვებითი საპენსიო სისტემა, რომელიც იმისთვის შემოვიღეთ ზუსტად, რომ მაღალი იყოს საპენსიო შემოსავალი საქართველოში და შესაბამისად, წლიდან წლამდე, ჩვეულებრივად გაიზრდება პენსია, გაიზრდება შემოსავალი, გაიზრდება ხელფასი“, - აღნიშნა მან. 

1720442493

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი წლიურად 8.4%-ით გაიზარდა

საქსტატის ინფორმაციით, ინდექსის ზრდა, უმეტესწილად, გამოწვეული იყო მშენებლობის დარგში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასის 27.3%-იანი ზრდით და სამშენებლო მასალების 4.5%-იანი გაძვირებით, რამაც შესაბამისად, 4.62 და 2.7პ.პ შეიტანა ჯამური ინდექსის ცვლილებაში.ამასთან, 2022 წლის თებერვალთან შედარებით მშენებლობის ღირებულების ინდექსი გაიზარდა 17.3%-ით.ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია 2024 წლის მაისში მშენებლობის ღირებულების ინდექსები (წინა თვესთან და წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით) და მის ფორმირებაში მონაწილე ხარჯების კატეგორიების შესაბამისი წვლილები.

1720425660

2024 წლის ივნისში საერთაშორისო რეზერვები წლიურად 9.6%-ით შემცირდა

გალთ & თაგარტის თანახმად რეზერვების სხვა ცვლილება უკავშირდება მთავრობის და/ან საბანკო სექტორის სავალუტო ოპერაციებს, ასევე, სავარაუდოდ, სებ-ის მიერ უცხოური ვალუტის ყიდვა/გაყიდვას BMatch-ის პლატფორმის გამოყენებით (ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება 25 ივლისს).ამასთან, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ 2024 წლის 2 ივლისს 3.5 წლიანი 40 მლნ ლარის (14.3 მლნ აშშ დოლარის) ოდენობის ბენჩმარკ ბონდები გაყიდა.ცნობისთვის, მოთხოვნა 2.1-ჯერ მაღალი იყო და საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი წინა აუქციონთან შედარებით 1.047პპ-ით გაიზარდა და 9.166% შეადგინა.საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ 2024 წლის 2 ივლისს 6-თვიანი 20 მლნ ლარის (7.1 მლნ აშშ დოლარის) ოდენობის ბენჩმარკ ბონდები გაყიდა. ამასთან, მოთხოვნა 3.0-ჯერ მაღალი იყო და საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი წინა აუქციონთან შედარებით 0.084პპ-ით შემცირდა და 7.904% შეადგინა.უახლესი აუქციონი დაგეგმილია 2024 წლის 9 ივლისს, სადაც 1-წლიანი 20 მლნ ლარის ნომინალური ღირებულების სახაზინო ვალდებულებები და 10-წლიანი 30 მლნ ლარის ნომინალური ღირებულების ბენჩმარკ ობლიგაციები გაიყიდება. 

1720425660

ნინო ენუქიძე - სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციის ექვსი თვის გეგმა 133%-...

ამის შესახებ ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს.ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველი მოადგილის, ნინო ენუქიძის ინფორმაციით, აქტიური პრივატიზაციის შედეგად, სააგენტომ სახელმწიფო ბიუჯეტში, 2024 წლის მეორე კვარტლის გეგმით გათვალისწინებული 37,000,000 ლარის ნაცვლად, 37,102,291 ლარი გადარიცხა.მისი თქმით, აღნიშნულ პერიოდში 506 ელექტრონული აუქციონი გამოცხადდა.მინისტრის პირველი მოადგილის განცხადებით, სააგენტო მომავალშიც აქტიურად განაგრძობს სახელმწიფო ქონების დაჩქარებული პრივატიზაციის პროცესს და კერძო სექტორს სხვადასხვა, საინვესტიციოდ მიმზიდველ უძრავ ქონებას პროაქტიულად შესთავაზებს.„ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, შესაძლებლობა აქვს, ყოველგვარი ბიუროკრატიული პროცედურების გარეშე მონაწილეობა მიიღოს მიმდინარე ელექტრონულ აუქციონებში და მოკლე დროში გახდეს სახელმწიფო აქტივის მესაკუთრე“, - აღნიშნა ნინო ენუქიძემ.ამასთან, უწყების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, აღსანიშნავია, რომ წარმატებული პრივატიზაციის შედეგად, ეკონომიკის სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ მიმდინარე წლის პირველ და მეორე კვარტალში ჯამში 142 მლნ ლარზე მეტი თანხის მობილიზება შეძლო, ხოლო ექვსი თვის პრივატიზაციის გეგმით გათვალისწინებული 73 მლნ-ს ნაცვლად, სააგენტომ 97 მლნ ლარზე მეტი შეიტანა სახელმწიფო ბიუჯეტში, რითაც 6 თვის გეგმა 133%-ით შესრულდა.

1720172263

საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში „განახლებადი ენერგეტიკის სფეროში სამუშა...

აღსანიშნავია, რომ პირველ ნაკადში პროექტის პარტნიორი კოლეჯებისა და ჰესების 14 წარმომადგენელი გადამზადდა, რომლებიც ამავე პროექტის ფარგლებში შემუშავებული პროგრამების შესაბამისად მოამზადებენ პროფესიული კოლეჯების სტუდენტებს საქართველოს 8 რეგიონში.ტრენინგის შედეგად, მონაწილეებმა პროფესიულ განათლებაში სწავლების სხვადასხვა ფორმებზე  მიიღეს ინფორმაცია, ასევე ყურადღება გამახვილდა,  სასწავლო პროცესში სტუდენტთა მრავალფეროვნებასა და მასწავლებლის როლზე სასწავლო პროცესის ეფექტიანად წარმართვისთვის.ტრენინგის მსვლელობისას საუბარი შეეხო სწავლებისა და შეფასების მეთოდების შერჩევას სწავლის შედეგის შესაბამისად, ასევე სასწავლო რესურსების სახეობებსა და მათი შესაბამისობის დადგენას სწავლის შედეგთან და პროფესიული კოლეჯების მასწავლებლის მიერ უსაფრთხო გარემოს მოწყობის მექანიზმებს.შედეგად, ტრენერები შეძლებენ მომზადება-გადამზადების პროგრამის მიხედვით სასწავლო პროცესის დაგეგმვასა და წარმართვას.აღსანიშნავია, რომ ტრენინგს უძღვებოდა მაგდებურგის უნივერსიტეტის მასტერ ტრენერი პროფესიულ განათლებაში,  ნინო ელბაქიძე.„საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში „განახლებადი ენერგეტიკის სფეროში სამუშაო ძალის განვითარების“ პროექტის ფარგლებში, რომელსაც BAG აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დამსაქმებლები პროფესიული განათლებისთვის პროგრამასა და საქართველოს განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციასთან ერთად ახორციელებს, პირველი ტრენერთა ტრენინგი გაიმართა. აღნიშნული პროგრამის მეშვეობით, ტრენერები შეძლებენ მომზადება-გადამზადების პროგრამის მიხედვით სასწავლო პროცესის დაგეგმვასა და წარმართვას, რაც ვფიქრობთ, ენერგეტიკის სექტორში პროფესიული კადრების მომზადების თვალსაზრისით, ნამდვილად ღირებული და მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია“ განაცხადა საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა.8-10 ივლისს, ტრენერთა ტრენინგს პროექტში მონაწილე პროფესიონალთა მეორე ნაკადი გაივლის.

1720095997