ახალი ამბები
ეროვნულმა ბანკმა მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ბერმელი“ 40 000 ლარით დაა...

როგორც მარეგულირებელში აცხადებენ, შემოწმების პერიოდში დაფიქსირდა, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ, საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის შემოწმების პერიოდში გამოთხოვილი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის არასწორად წარდგენის 3 შემთხვევა, მონიტორინგს დაქვემდებარებული ოპერაციის/გარიგების შესახებ ინფორმაციის სსიპ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის წარუდგენლობის 5 ფაქტი, ასევე ორ კლიენტზე მინიჭებული მაღალი რისკის ფარგლებში არ არის მოპოვებული ხელმძღვანელობისგან პირთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარების ან/და გაგრძელების თაობაზე ნებართვა და ორგანიზაციის მიერ დანერგილი პროგრამული (ელექტრონული) სისტემა ფუნქციონირებს მნიშვნელოვანი ხარვეზებით.„შემოწმების პერიოდში დაფიქსირდა, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ, საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის შემოწმების პერიოდში გამოთხოვილი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის არასწორად წარდგენის 3 (სამი) შემთხვევა, რაც „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისა და მისი ადმინისტრატორების მიმართ ფულადი ჯარიმების ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრებისა და აღსრულების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 5 თებერვლის №16/04 ბრძანებით დამტკიცებული წესის (შემდგომში - „წესი“) მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის „პ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ითვალისწინებს დაჯარიმებას - 2,000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით, დარღვევის თითოეულ ფაქტზე. ამ პუნქტში ნახსენები დარღვევის 3 (სამი) შემთხვევისათვის - სულ - 6,000 (ექვსი ათასი) ლარი.მონიტორინგს დაქვემდებარებული ოპერაციის/გარიგების შესახებ ინფორმაციის სსიპ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის წარუდგენლობის 5 (ხუთი) ფაქტი, რაც ხსენებული წესის მე–3 მუხლის მე-3 პუნქტის „მ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ითვალისწინებს დაჯარიმებას - 2,000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით, დარღვევის თითოეულ ფაქტზე. ამ პუნქტში ნახსენები დარღვევის 5 (ხუთი) შემთხვევისათვის - სულ - 10,000 (ათი ათასი) ლარი.ორ კლიენტზე მინიჭებული მაღალი რისკის ფარგლებში არ არის მოპოვებული ხელმძღვანელობისგან პირთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარების ან/და გაგრძელების თაობაზე ნებართვა, რაც ხსენებული წესის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ითვალისწინებს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის დაჯარიმებას - 2,000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით, დარღვევის თითოეულ ფაქტზე, ხოლო, ნახსენები 2 (ორი) დარღვევისთვის - სულ, 4,000 (ოთხი ათასი) ლარის ოდენობით.ორგანიზაციის მიერ დანერგილი პროგრამული (ელექტრონული) სისტემა ფუნქციონირებს მნიშვნელოვანი ხარვეზებით. მას არ გააჩნია დაკავშირებული, უჩვეულო გარიგებებისა და საეჭვო გარიგებების გამოვლენის შესაძლებლობება, რაც ჯარიმის წესის (2021 წლის 06 აპრილის შემდგომ მოქმედი რედაქციით) მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ითვალისწინებს დაჯარიმებას - 20,000 ლარის ოდენობით. სულ - 20,000 (ოცი ათასი) ლარი.მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას დაეკისრა ფულადი ჯარიმა საერთო თანხით - 40,000 (ორმოცი ათასი) ლარის ოდენობით“, - ნათქვამია ეროვნული ბანკის ინფორმაციაში.

1713793121

საზოგადოებრივი კვების 24 ობიექტში კრიტიკული შეუსაბამობები გამოვლინდა -...

სააგენტოს განცხადებით, შემოწმებისას განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სურსათის ეტიკეტირებას, მიკვლევადობას, სანიტარიულ-ჰიგიენურ ნორმებს, საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების (HACCP) სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას.„სააგენტოს ინსპექტორებმა, სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის წლიური პროგრამის ფარგლებში, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში საქართველოს მასშტაბით შეამოწმეს საზკვების 600-ზე მეტი ობიექტი, მათ შორის, თბილისში სახელმწიფო კონტროლი ჩატარდა 200-მდე  ბიზნესოპერატორთან; 24 ობიექტში, მათ შორის თბილისში - 14-ში,  გამოვლინდა კრიტიკული შეუსაბამობები - სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დარღვევა, არასათანადო რეცხვა-დეზინფექცია, ხორცი ჯანმრთელობის ნიშანდების გარეშე. გამოვლენილ დარღვევებზე გატარდა კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებები, ბიზნესოპერატორები დაჯარიმდნენ და შეუჩერდათ საწარმოო პროცესი კრიტიკული შეუსაბამობების აღმოფხვრამდე.გარდა ამისა, დოკუმენტური შემოწმების შედეგად დაფიქსირდა ეტიკეტირების წესის დარღვევის შემთხვევები, ვადაგასული სურსათი; ბიზნესოპერატორებს დაევალათ შესაბამისი ღონისძიებების გატარება. მითითებების შესრულებასა და სურსათის განადგურებაზე  ზედამხედველობა სააგენტოს ინსპექტორებმა განახორციელეს.სურსათის ეროვნული სააგენტო უწყვეტად ახორციელებს საზკვების ობიექტების კონტროლს მთელი საქართველოს მასშტაბით, მათ შორის, ტურისტებით დატვირთულ რეგიონებში. შედეგების შესახებ საზოგადოება რეგულარულად არის ინფორმირებული“, - აღნიშნულია სეს-ის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. 

1713434315

თბილისში პედაგოგ მხატვართა ნამუშევრების გამოფენა იხსნება

გამოფენის ორგანიზატორია „ბავშვთა საერთაშორისო ფონდი“, რომელიც აღნიშნული ღონისძიებით მიზნად ისახავს 80-ზე მეტი პედაგოგ მხატვარის წარმოჩენას, ფართო საზოგადოებისთვის მათი შემოქმედების გაცნობასა და წახალისებას და სწავლების ინოვაციური მეთოდების დანერგვაში ხელშეწყობას.გამოფენა ეწყობა „ბავშვთა საერთაშორისო ფონდსა“ და მხატვართა კავშირს შორის გაფორმებული ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში.დასაწყისი: 18:00მის: თბილისი, კალისტრატე ქუთათელაძის #6 (საქართევლოს მხატვართა კავშირი. მისასვლეი ყაზბეგის გამზირიდან, დელისის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია)საკონტაქტო პირი: ანა ალავერდაშვილი: 599772148

1713358106

თიბისი ბიზნესმა ბიზნესის მხარდაჭერის მიზნით გამართულ ვორქშოფებს უმასპი...

თბილისში გამართულ ვორქშოფზე მოსულ აუდიტორიას საშუალება ჰქონდა მიეღო ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ გაყიდონ პროდუქტი ონლაინ. კურსს უძღვებოდა  ელექტრონული კომერციის სპეციალისტი და "QisaBags"-ის დამფუძნებელი ეკატერინე რამიშვილი.შეხვედრაზე, რომელსაც 30 ადმიანი ესწრებოდა, განხილული იყო შემდეგი თემები:· ელექტრონული კომერციის ტიპები;· ონლაინ ბაზრების ტიპები;· Amazon-ის მიმოხილვა ( FBA, FBM); Amazon Brand Registry - ბრენდის პოზიციონირება ამაზონზე;· SAAS პროგრამული უზრუნველყოფა როგორც სერვისი;· Shopify-ზე ვებგვერდის აწყობის პრინციპები;· ლენდინგ გვერდის ტიპები და სტრუქტურა;· პროდუქტის ონლაინ სივრცეში განთავსების წესები;· Pinterest პლატფორმის მიმოხოლვა;· საძიებო სისტემების (SEO) მუშაობის პრინციპები;· Google-ის საძიებო სისტემის ალგორითმი და რენკინგის ფაქტორები;· საკვანძო სიტყვების განხილვა და პრაქტიკული ხელსაწყოების გამოყენება; (SEMRUSH, Keyword Magic Tool)· SEO (On-Page; Off-Page; Technical SEO; Local SEO);· Google Search Console ხელსაწყოს პრაქტიკული გამოყენება.· SEM - საძიებო სისტემის მარკეტინგი Google Ads მიმოხილვა.გორში გამართული ვორქშოფის მთავარი თემა კი საგადასახადო საკითხები იყო, რომელსაც უძღვებოდა აუდიტორული კომპანია „კრესტონ ჯორჯიას“ მმართველი პარტნიორი დავით პაპიაშვილი.ვორქშოფზე საქართველოში მოქმედი გადასახადების გადახდის ვალდებულებების წარმოშობის ძირითადი პრინციპები და მათი გამოანგარიშების პრაქტიკული მაგალითები განიხილეს.

1713262847

გაეცანი გრეის ჰოპერის ტექ დაჯილდოების ნომინაციებს - მოიპოვე აღიარება ტ...

რეგისტრაცია 20 მაისამდე ვებგვერდზე შეგიძლიათ.ჯილდოს მიზანია როგორც წარმატებული ქალების აღიარება ტექ სფეროში, ისე იმ პროგრამებისა და ორგანიზაციების წარმოჩენა, რომლებიც საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სექტორში ქალების გაძლიერებას უწყობენ ხელს.2024 წელს ჯილდო 5 კატეგორიაში გაიცემა:ტექნოლოგიური ლიდერის  კატეგორიაში ჯილდო გადაეცემა ტექნოლოგიების ინდუსტრიაში გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციაზე მყოფ ქალს, რომელსაც აქვს გამორჩეული მიღწევები და საკუთარი საქმიანობით საზოგადოებაში პოზიტიურ ცვლილებას ახორციელებს.კატეგორიაში აღმოჩენა ახალ თაობაში დაჯილდოვდება 16-დან 26 წლამდე გოგონა, რომელიც STEM სფეროში ადრეული ასაკიდანვე შთამბეჭდავი აკადემიური მიღწევებითა და პროფესიული მისწრაფებებით გამოირჩევა და აქვს პოტენციალი გახდეს სფეროს ლიდერი ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ.გამორჩეული მეცნიერის ტიტული მიენიჭება ქალ მეცნიერს, რომელსაც შეაქვს დიდი წვლილი STEM მეცნიერების სფეროში (ინჟინერია, მათემატიკა, კომპიუტერული მეცნიერებები, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია).კატეგორიაში ინოვაციური ტექ პროდუქტი ჯილდო გადაეცემა ინოვაციურ პროდუქტს, რომლის შემქმნელიც ქალია და რომელიც კონკრეტული ტექნოლოგიური გადაწყვეტით ბიზნესისა თუ საზოგადოების საჭიროებებს პასუხობს. ამ კატეგორიის გამარჯვებული შესაძლოა იყოს როგორც ტექნოლოგიური სტარტაპი, ასევე ცალკეული ტექნოლოგიური გადაწყვეტა, პროდუქტი ან მომსახურება, რომელზეც იმუშავა გუნდმა კომპანიის შიგნით.და ბოლოს, კატეგორიაში ლიდერი კომპანია ქალების გაძლიერებისთვის დაჯილდოვდება გამორჩეული ტექნოლოგიური კომპანია, რომელიც თანასწორობას, მრავალფეროვნებას და ტექნოლოგიებში ლიდერულ პოზიციებზე ქალების წინსვლას ემსახურება.ერთ-ერთი პირველი, ამერიკელი პროგრამისტი ქალის, გრეის ჰოპერის სახელობის ჯილდო არის ტექნოლოგიური დაჯილდოება, რომელიც ამ სფეროში მოღვაწე ქალების აღმოჩენას და წახალისებას ემსახურება.გამარჯვებული კომპანია მიიღებს 10 ათასი ლარს გრანტის სახით, რომელიც გამოყენებული იქნება წინასწარ შეთანხმებულ აქტივობებში და პროგრამებში, რაც ორგანიზაციის შიგნით თუ გარეთ მრავალფეროვნებისა და ინკლუზიის წახალისებას შეუწყობს ხელს.გრეის ჰოპერის სახელობის ჯილდოზე რეგისტრაცია უკვე დაიწყო, საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და დაჯილდოებაში მონაწილეობის შესახებ წესებს გაეცანით ვებგვერდზე.

1713178505

განათლების საერთაშორისო გამოფენას 5000-ზე მეტი ვიზიტორი ეწვია - პროექტ...

განათლების საერთაშორისო გამოფენაზე ახალგაზრდებს შესაძლებლობა ჰქონდათ, შეხვედროდნენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლებს, გასცნობოდნენ ინფორმაციას სტიპენდიების, სტაჟირების, საზაფხულო სკოლებისა და სხვადასხვა სასწავლო პროგრამების შესახებ. ამასთან, მიეღოთ პასუხები საერთაშორისო სტიპენდიებთან დაკავშირებით მათთვის საინტერესო კითხვებზე საელჩოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან (აშშ-ს საელჩო, ბრიტანეთის საელჩო, ფრანგული ინსტიტუტი, AIESEC,  და სხვა.).„საქართველოს ბანკში გვჯერა, ახალგაზრდების და იმის, რომ ისინი ქმნიან უკეთეს მომავალს. ამ პროცესში კი გადამწყვეტ როლს განათლება ასრულებს. სწორედ ამ მიზნით, ჩვენ 40-ზე მეტ საგანმანათლებლო პროექტს ვახორციელებთ და ვუჭერთ მხარს, რომლებიც ახალგაზრდებს აძლევს შესაძლებლობას, მიიღონ მაღალი ხარისხის განათლება როგორც საქართველოში, ასევე, მის საზღვრებს გარეთ.განათლების საერთაშორისო გამოფენა, რომელიც ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციის - Edu-Guide.Ge-ს ორგანიზებით გაიმართა, საკუთარ თავში მოიაზრებს შესაძლებლობას ნიჭიერი და მიზანდასახული ახალგაზრდებისთვის, გაეცნონ ამომწურავ ინფორმაციას უცხოეთში სწავლის გაგრძელების შესახებ და მიიღონ პასუხები, მათთვის საინტერესო კითხვებზე. გვახარებს ღონისძიებისადმი ახალგაზრდების მიერ გამოვლენილი დიდი ინტერესი. ვიმედოვნებთ, რომ განათლების გამოფენა პატარა წვლილს მაინც შეიტანს მათი მიზნების განხორციელების პროცესში“, - აღნიშნავს ანა ლომთაძე, საქართველოს ბანკის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულების (CSR) ხელმძღვანელი. 

1712901600

ნიკა გუჯეჯიანის სახელობის სტიპენდიატმა - ლიკა კეშელავამ სტაჟირება კრეა...

ბანკის მიერ განხორციელებულ, 40-ზე მეტ საგანმანათლებლო პროექტს შორის გამორჩეულ ადგილს Miami Ad School Europe-ში ნიკა გუჯეჯიანის სახელობის სტიპენდია იკავებს.საქართველოს ბანკის ინიციატივით და MASE-სთან თანამშრომლობით, ნიკა გუჯეჯიანის სახელობისსტიპენდია 2019 წელს დაარსდა და უკვე მეექვსე წელია,  კრეატიული ინდუსტრიით დაინტერესებულ ქართველ ახალგაზრდებს აძლევს შესაძლებლობას, Miami Ad School Europe-ში Art Direction-ის ანCopywriting-ის 2-წლიან პროგრამაზე 100%-იანი დაფინანსებით ისწავლონ.2021 წელს ლიკა კეშელავა ნიკა გუჯეჯიანის სახელობის სტიპენდიატი გახდა და Miami Ad School Europe-ში სწავლა Art Direction-ის მიმართულებით დაიწყო.ლიკასთვის ახალი შესაძლებლობების აღმოჩენა კვლავ გრძელდება, რადგან ცოტა ხნის წინ მანსტაჟირება კრეატიულ სააგენტო BBDO-ში დაიწყო. თუ როგორი იყო გზა BBDO-ში სტაჟირებამდე, ამისშესახებ ლიკა გვიამბობს.ახდენილი ოცნება"მადლობით დავიწყებ: Miami Ad School-ში სწავლა ჩემი ოცნება იყო და იმ დღეს, როცა გავიგე, რომსტიპენდია მოვიგე, ალბათ, ყველაზე ბედნიერი ვიყავი. აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მაგარი დღეები წინმელოდა. იმაზე, რომ Miami Ad School ჩვენი სფეროს საუკეთესო სკოლაა, ბევრს არ ვილაპარაკებ. ყველაზე მაგარი მიზანდასახული ადამიანების გაცნობაა. ზოგჯერ მგონია, რომ მათთან ერთადსამყაროს შეცვლაც კი შემიძლია. Like minded world changers — ეს არის საუკეთესო რამ, რასაც იქსწავლის დროს მიიღებ ადამიანი. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ჯილდოებს და მსოფლიოს წამყვანსააგენტოებში Creative Art Director-ის პოზიციაზე ძალების მოსინჯვის შანსს თუ არ ჩავთვლით".სტაჟირება კრეატიულ სააგენტო BBDO-ში"სიმართლე გითხრათ, ყველაზე მეტად იმიტომ მინდოდა BBDO-ში სტაჟირება, რომ ბევრი ჩემიმეგობარიც აქ გადიოდა პრაქტიკას. გამოვარჩევდი ლიზა ღლონტსა და ინა ტაბაჩენკოს — სწორედ ამორ ადამიანთან ერთად ვიმუშავე უკრაინული საბრძოლო დრონის, პერუნის ბრენდინგზე, რომელმაცშემდეგ Ads Of the worlds, New York Times-ის და კიდევ არაერთი საერთაშორისო მედია-გამოცემისყურადღება მიიქცია. რაც შეეხება BBDO-ს: ჯერ მხოლოდ 1 კვირა გავიდა, რაც სტაჟირება დავიწყე, მაგრამ უკვე ძალიან მომწონს. განსაკუთრებით მომწონს პროექტები, რომლებიც ამ სააგენტოშიიქმნება ისეთი ბრენდებისთვის, როგორებიცაა Meta, Puma, Porsche. ასევე, თუ როგორი დიდიყურადღებით ისმენენ ყველა იდეას და მაქსიმალურად გეხმარებიან, შენს შესაძლებლობებსგასაქანი მისცე".პრაქტიკული გამოცდილება"BBDO-მდე იყო 3 სტაჟირება: Antoni, Media Monks, Mediaplus (Serviceplan). თითოეული სააგენტოუნიკალური გამოცდილება იყო. ვცდილობდი, სტაჟირებისთვის ერთმანეთისგან განსხვავებულისააგენტოები შემერჩია, რომ უკეთ დავრწმუნებულიყავი, რომელი მიმართულებით მომწონდამუშაობა. BBDO იდეებზე ორიენტირებული სააგენტოა — ძალიან ცოცხალი, აქტიური. საკუთარ თავსასეც მოიხსენიებენ: Big company with a status spirit. დიდი მოლოდინები მაქვს; ვერთვები დიდპროექტებში; ვთავაზობ ახალ იდეებს; ვეხმარები დიზაინის მიმართულებით სხვადასხვადავალებებში და, რა თქმა უნდა, დიდ სიამოვნებას ვიღებ ახალ თანამშრომლებთან ურთიერთობით— აზრების გაცვლით და გაზიარებით".იდეები და ახალი შესაძლებლობები"სწორედ ახლა Art Direction-ის მიმართულებით ვორქშოპების შემზადების პროცესში ვარ, ვგეგმავშაბათ-კვირის ვოქრშოპებს. მინდა, Miami Ad School-სა და დიდ სააგენტოებში მიღებულიგამოცდილება გავუზიარო დაინტერესებულ ადამიანებს შესაბამისი ბექგრაუნდით. 3 წელია, დიზაინსვასწავლი. ასევე, წელს სფოთლაითის საიუბილეო ღონისძიებაზეც ვიყავი მიწვეული და ვორქშოპიიქაც ჩავატარე. ძალიან მომწონს ეს პროცესი და მინდა, საქართველოში ბევრ ადამიანს გავუზიაროჩემი დაგროვებული ცოდნა. ჯგუფების დაკომპლექტებისთვის შერჩევით პროცესს მალე დავაანონსებჩემი სოციალური არხების მეშვეობით. ერთი სული მაქვს როდის შევხვდებით და იდეების ბუღსდავაყენებთ!"

1712831520

თიბისი კონცეპტის შეხვედრების სერია იწყება

კონცეპტ შეხვედრების სპიკერები ფსიქოლოგები ნათია ფანჯიკიძე, ზურა მხეიძე და თამარ გაგოშიძე იქნებიან, რომლებიც ამ მიმართულებით დიდ გამოცდილებასა და კომპეტენციას ფლობენ. სალექციო დროის გარდა შეხვედრების ფორმატი  კითხვა-პასუხის რეჟიმსა და დისკუსიასაც ითვალისწინებს, რომლის ფარგლებშიც სივრცის სტუმრებს მათთვის საინტერესო საკითხების განხილვისა და მსჯელობის შესაძლებლობაც მიეცემათ.აპრილის შეხვედრების სერია:13 აპრილი | ნათია ფანჯიკიძე „შთაბეჭდილების მიღების ხელოვნება“18 აპრილი | თამარ გაგოშიძე „პიროვნული ზრდა, წარუმატებლობა და განვითარების მოტივაცია“27 აპრილი | ზურა მხეიძე „მოტივაცია და თვითგანვითარება“.თიბისი კონცეპტის მულტიფუნქციური სივრცე სწორედ ის ადგილია, სადაც სტუმრებს კომფორტულ და სასიამოვნო გარემოში შეეძლებათ გამორჩეული სპიკერების მოსმენა. ამ შეხვედრებისგან კონცეპტის მომხმარებლები უნდა ელოდონ, როგორც ძალიან საინტერესო და საჭირო ინფორმაციას მოტივაციის ზრდის, შთაბეჭდილების მიღების ხელოვნებისა და თვითგანვითარების შესახებ, ასევე, რეკომენდაციებსა და მაგალითებს სპიკერების ცხოვრებისეული გამოცდილებებიდან.კონცეპტ შეხვედრებზე დასასწრებად აუცილებელია რეგისტრაცია: https://www.conceptevents.ge*გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ შეხვედრაზე დასწრების რაოდენობა შეზღუდულია.მისამართი: თიბისი კონცეპტის მულტიფუნქციური სივრცე, მარჯანიშვილის 7.

1712820480

თიბისის მხარდაჭერით საქართველოს ჩემპიონატი 2024 გაიმართება

12-13 აპრილს, საქართველოს ჩემპიონატზე სამთო-სათხილამურო სპორტში ქვეყნის საუკეთესო მოთხილამურეები გამოვლინდებიან.შეჯიბრება ტარდება შემდეგ ასაკობრივ კატეგორიებში 2010-2011, 2009-2008, 2007 და მეტი.ჩემპიონატი ყოველწლიურად იმართება და საქართველოს მთიანი რეგიონების სამთო მოთხილამურეებისთვის ეს დღე წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენაა.თიბისი მხარს უჭერს მრავალ სპორტულ პროექტს, რომლებიც ახალი თაობის განვითარებას ემსახურება. პროექტი მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოში ზამთრის სპორტისა და ტურიზმის განვითარებას.

1712749320

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურსა და კონკურენციისა და მომხმარ...

მემორანდუმის მიზანია, კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში თანასწორობისა და ურთიერთსარგებლიანობის პრინციპზე დაყრდნობით, თანამშრომლობის გაძლიერება კონკურენციის, ანტი-დემპინგური და მომხმარებლის დაცვის პოლიტიკის წარმართვის პროცესში და სტატისტიკური მონაცემების ეფექტიანად გამოყენება.„საქსტატი კონკურენციის სააგენტოს უზრუნველყოფს, მისთვის საჭირო სანდო, ობიექტური და დეტალური სტატისტიკური ინფორმაციით. ასევე კომპეტენციის ფარგლებში სააგენტოს თანამშრომლებს გაუწევს შესაბამის კონსულტაციებს, სტატისტიკურ მონაცემთა გამოყენების, დამუშავებისა და მასთან დაკავშირებული სხვა საკითხების შესახებ. საქსტატი იღებს ვალდებულებას, განიხილოს კონკურენციის სააგენტოს წინაშე მდგარი გამოწვევები და სააგენტოს მიერ უფლებამოსილებათა ეფექტურად განხორციელების მიზნით მოახდინოს მისი ინფორმაციული უზრუნველყოფა“ - განახცადა საქსტატის აღმასრულებელმა დირექტორმა გოგიტა თოდრაძემ.„მემორანდუმის ფარგლებში ჩვენ არაერთ საერთო ღონისძიებას და აქტივობას ვგეგმავთ. ჩვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში, კვლევებში აქტიურად ვიყენებთ საქსტატის მიერ მომზადებულ ანგარიშებს და ინფორმაციას. საქსტატის მონაცემთა ბაზები, პორტალები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქვეყანაში ეკონომიკური და ბიზნეს პროექტების დაგეგმვა განხორციელებაში, საზოგადოების სწორად ინფორმირებაში. მემორანდუმი კიდეც უფრო მეტ შესაძლობლებობს გვიჩენს სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან გავაგრძელოთ ერთობლივი მუშაობა.’’- განაცხადა კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინაძემ.

1712327558